law, family, gavel-7157621.jpg

ISTAANDAARDII DHADDACHA MAATII FI DAA’IMMANII MANNEEN MURTII OROMIYAA MANA MURTII WALIIGALAA OROMIYAA

ISTAANDAARDII DHADDACHA MAATII FI DAA’IMMANII MANNEEN MURTII OROMIYAA MANA MURTII WALIIGALAA OROMIYAA.. SEENSA WALIIGALAA ISTAANDAARDII DHADDACHA MAATII FI DAA’IMMANII. Maatiin bu’uura hawaasaa waan ta’eef eegumsii barbaachisaan taasifamufi qaba. Eegumsi maatiif taasifamu namoota dhuunfaaf qofa kan taasifamu osoo hin taane hawaasa bal’aaf akka ta’e hubachuun ni danda’ama. Saxilamuummaa dubartootaafi Daaimman. ISTAANDAARDII DHADDACHA MAATII FI DAA’IMMANII Maatii …

ISTAANDAARDII DHADDACHA MAATII FI DAA’IMMANII MANNEEN MURTII OROMIYAA MANA MURTII WALIIGALAA OROMIYAA Read More »