FDRE

law, family, gavel-7157621.jpg

ISTAANDAARDII DHADDACHA MAATII FI DAA’IMMANII MANNEEN MURTII OROMIYAA MANA MURTII WALIIGALAA OROMIYAA

ISTAANDAARDII DHADDACHA MAATII FI DAA’IMMANII MANNEEN MURTII OROMIYAA MANA MURTII WALIIGALAA OROMIYAA.. SEENSA WALIIGALAA ISTAANDAARDII DHADDACHA MAATII FI DAA’IMMANII. Maatiin bu’uura hawaasaa waan ta’eef eegumsii barbaachisaan taasifamufi qaba. Eegumsi maatiif taasifamu namoota dhuunfaaf qofa kan taasifamu osoo hin taane hawaasa bal’aaf akka ta’e hubachuun ni danda’ama. Saxilamuummaa dubartootaafi Daaimman. ISTAANDAARDII DHADDACHA MAATII FI DAA’IMMANII Maatii …

ISTAANDAARDII DHADDACHA MAATII FI DAA’IMMANII MANNEEN MURTII OROMIYAA MANA MURTII WALIIGALAA OROMIYAA Read More »

Awurii Com Laws Wisdom

FDRE Proclamations Enacted in 1995: Proclamation No. 1 to Proclamation No. 12

FDRE Proclamations Enacted in 1995: Proclamation No. 1 to Proclamation No. 12 all in pdf. Indeed Awuurii Legal Wisdom Website establish by Lawyer and web developer Mr Hasen Mh. Accordingly the founder of Awurii legal wesbite also lounch HasLawBook, Mhaagj Hpelsocio and other site. Albeit Including Awurii All our site are the best and Awuri …

FDRE Proclamations Enacted in 1995: Proclamation No. 1 to Proclamation No. 12 Read More »

Scroll to Top